fbpx
Logo_2019_Huseby
Søk
Close this search box.

Husebys historie

Andre verdenskrig er slutt og A. Huseby & Sønn etableres

Arthur Huseby, er 47 år og langt på vei mot uførhet på grunn av gikt. Han var tidligere bygdehåndverker, men hadde i de siste 12-14 årene arbeidet som buss-sjåfør på ruten Holmestrand – Hvittingfoss. Det var nødvendig å skape et nytt grunnlag for et utkomme for familien. 

Fra tidligere var det et verksted på 70 m2 på eiendommen Veierud, som Arthur hadde satt opp og drevet skaftedreieri i 2-3 år før han gikk over til å kjøre buss. Det personlige firma A. Huseby & Sønn ble startet i det lokalet sommeren 1945 og det ble ansatt en læregutt i august samme år. Produksjonen var trevarer til lokalmiljøet.

Det skulle vise seg å gå bra med bedriften, og Arthurs helse rettet seg og ble bedre og bedre – ja så bra at han fortsatte i arbeidet til etter fylte 75 år.

Bedriften ble kjent for sin utmerkede kvalitet og fikk snart kontakter også utenfor nærmiljøet.

1947

Tidlig møbelproduksjon

Høsten 1947 ble det knyttet forbindelse med et kontormøbelfirma i Oslo. Gjennom dette firmaet leverte Huseby mange interessante spesialoppdrag og bedriften vokste langsomt og sikkert. Mindre utvidelser ble gjort og arbeidsstyrken var blitt 5-6 mann. I tillegg til spesialoppdrag for kontor laget Huseby også endel småmøbler i mindre serier.

1953

Huseby starter samarbeidet med Tandberg Radiofabrikk AS

Begivenheten som imidlertid skulle føre til store forandringer for firma A. Huseby & Sønn, var kontakten med Tandberg Radiofabrikk A/S. Samarbeidet startet sommeren 1953.

De første produktene som ble leverte til Tandbergs Radiofabrikk var trillebord for båndopptakere, tett fulgt av kabinetter for radio- og TV-apparater.

Produktspekteret ble raskt utvidet med kabinetter for høyttalere, reiseradioer og språklaboratorier.

Samarbeide skulle vise seg å vare i 25 år, noe som ga muligheter for utvikling av Huseby på en helt ny måte. Produktene ble snart fremstilt i store serier, og en rask oppbygging av bedriften med mer moderne utstyr for serieproduksjon kom i gang.

Slik så Huseby-bedriften ut i 1950-årene 

De første ansatte bodde i hybelhuset nede til venstre. Familiene Huseby bodde i det hvite huset til høyre. Hanna og Arthur i 1. etasje og Agnes og Kåre i 2. etasje.

Neste byggetrinn var på ca. 1500 m2 og stod ferdig i 1961. Utvidelsen av maskinparken samt omlegging til serieproduksjon gjorde Huseby i stand til å tilfredsstille økt etterspørsel av produktene fra Tandbergs Radiofabrikk A/S.

Bedriften hadde nå fått tidsriktige lokaler med en kontor- og velferdsavdeling i tilknytning til produksjonslokalene. Arbeidsstyrken hadde i 1962 nådd 30 årsverk og bedriften produserte nå 10.000 TV-kabinetter og 5000 radiokabinetter i året.
På dette tidspunktet var kabinettene blitt større – et møbel med høye krav til håndverkskvalitet.

Allerede i 1963 ble nye utvidelser satt i gang og 1200 nye m2 ble tatt i bruk i 1964 til en ny produksjonsavdeling – avdeling 2 som den kom til å hete. Arbeidsstyrken ble etter hvert økt til ca. 40 personer. Produksjon av TV-kabinetter var nå største enkeltproduktet, og hvert 4. minutt kom det et ferdig kabinett fra montasjelinjene.

 

I 1966 var arbeidsstyrken kommet opp i 85 ansatte og produksjonsmulighetene i anlegget var på det nærmeste fullt utnyttet

Spørsmålet var nå om Huseby skulle beholde denne dimensjon og være fornøyd med det – eller ta fatt på oppbyggingen av en helt ny produksjonsenhet.

Man kunne jo risikere at våre konkurrenter tok en større del av markedet, og at bedriften ville bli en nr. 2- leverandør.

Ledelsen valgte å gå offensivt ut og bygge en ny moderne enhet ved siden av det eksisterende anlegget på Veierud.

Husebys nabo som gjennom flere utbygginger hadde vært svært forståelsesfull når det gjaldt tomtegrunn, var fortsatt villig til å gi bedriften ytterligere muligheter for utvidelse.

Anlegget ble påbegynt 28. august 1967 og tatt i bruk ett år senere.

Det nye anlegget inneholdt en produksjonshall på 3200 m2, teknisk hus og administrasjonsbygg på i alt 4700 m2 gulv. Utendørs svømmebasseng var også med som en del av de velferdsmulighetene det ble lagt opp til. 

I det nye anlegget var det investert for 5 mill. kroner og en stor del av dette var finansiert ved egne midler. På personalsiden var det også skjedd en vesentlig utvikling. Det var innført 42,5 timers uke, utvidet ferie i jule- og påskeuken. Det ble også innført en ukes velferdslønn til bruk for korttidsfravær og diverse forsikringer til beste for den enkelte og familien.

Fastlønnsprinsippet ble også tidlig innført i bedriften og de enkelte medarbeiderne ble trukket med i planlegging og drift av det moderne anlegget.

I 1970 var antall medarbeidere nådd opp til 125 personer og bedriften foretok nye utvidelser. Det ble bygget en ny produksjonshall av samme type som den Huseby tok i bruk i 1968. I den første tiden ble den brukt til lager av ferdigvarer og delvis produksjon, men det utviklet seg raskt dit hen at nye utvidelser igjen var aktuelle. Det ble derfor planlagt og bygget ut nytt lager for ferdigvarer på ca. 3200 m2, og foreta utvidelser av hall nummer 2 slik at dette ga plass for en helt ny produksjonsavdeling i 1974. Totalt utvidet bedriften på dette tidspunkt med ca. 4600 m2.

Fortsatt la produksjon av kabinetter og andre trevarer til radio- og TV-industrien beslag på størsteparten av bedriftens produksjonskapasitet og Huseby var Tandberg Radiofabrikks største leverandør av disse produktene.

Bedriften innførte 40 timers uke fra 20. mai dette år. Til nå var hele bedriften i Våle bygget opp omkring leveransene til TR som hadde antatt betydelige dimensjoner: En bemanning på ca. 150 ansatte og en omsetning på 30 mill. kr. var resultatet av et målbevisst arbeide gjennom mange år.

Bedriftens filosofi hadde til nå vært å betjene industrien som underleverandør og utvikle seg i takt med den avtager som Huseby innledet samarbeidet med i 1953.

Vebjørn Tandberg, som var leder av Tandbergs Radiofabrikk A/S, hadde gjennom mange år vært en inspirator for samarbeidet.

Med sine uvanlige gode lederegenskaper og rike kunnskaper inspirerte han alle som var så heldig å komme i hans nærhet. Hans spesielle evner til å lede samtalene i en slik retning at man selv måtte ta beslutninger i det som ble drøftet, gjorde hans indirekte rådgivning særdeles verdifull.

Huseby som bedrift er ham dypt takknemlig for de mange årene bedriften fikk ha et rikt samarbeide med ham og hans bedrifter.

Desto mer tragisk var den utviklingen som ble konsernets skjebne noen tid etter hans fratredelse.

1974

Møbel- og kjøkkenproduksjon

Høsten 1974 ble det foretatt en viktig strategisk beslutning angående bedriftens fremtidige utvikling.

I løpet av 5 år skulle 50% av kapasiteten brukes til produksjon og markedsføring av egenutviklede produkter. De nye produktene skulle forankres på bedriftens sterke sider, nemlig serieproduksjon av produkter i tre med finert og lakkert overflate – distribuert så nær til forbrukeren som mulig. Gjennom vinteren -74/-75 ble det gjort grundige markedsundersøkelser i markedet som omhandlet flere produktgrupper.

Dette førte til en utvikling av et kjøkkenkonsept basert på komponenter i finerte og lakkerte skrog med eik i alle fronter.

husebyhistorie2

I tillegg ble det utviklet en modell for hagemøbler som skulle dekke opp ledig kapasitet på heltrebearbeiding

De første hagemøbler ble markedsført våren 1975, og de tre første kjøkken ble montert inn hos bekjente like før sommerferien samme år. Ut over høsten ble flere kjøkken satt inn hos ansatte og bekjente som bygde nytt eller moderniserte. 

Kjøkkenleveransene ble fulgt opp nøye, for å høste erfaringer om produktene i bruk.

I løpet av året ble det levert ca. 180 kjøkken.

To produktområder var nå utviklet med iherdig innsats fra bedriftens egne folk.
Nå gjenstod det å bygge opp et forhandlernett og en markedsavdeling i bedriften.

Husebys første markedssjef ble ansatt og salgsarbeidet ble satt i gang , noe som betydde å være på hjul det meste av uken.

I løpet av 1975 var det en betydelig aktivitet på alle hold i bedriften også. Huseby overtok samme år produksjonsrettighetene til tre reolsystemer fra Sven Andersens Møbelfabrikk – deres forhandlernett og agentavtaler. Dermed var kanalen åpnet til 180 møbelhandlere over hele Norge.

Et salgsapparat med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim var etablert.

Disse aktivitetene, sammen med leveranser til Tandbergs Radiofabrikk A/S, opptok nå hele kapasiteten i bedriften. Utviklingen gikk helt etter planen lagt høsten 1974.

Forhandlernettet for innredningsproduktene ble utvidet i takt med kapasitetsutviklingen i bedriften, og snart var den nyeste produksjonsavdelingen i full drift med Husebys egne produkter.

Huseby Historie Reolsystemer 1975

En bedrift må kontinuerlig være innstilt på omstilling og forandringer i sin virksomhet

Huseby hadde opplevd en eventyrlig utvikling fra starten som et lite bygdeverksted til en moderne produksjonsbedrift.

En utvikling som gikk fra å produsere trevarer for lokalmiljøets behov – spesialinnredninger for kontorer – storleverandør til radio- og TV-industrien og frem til en serieprodusert kjøkkeninnredning.

I samme tidsrom hadde bedriften gjennomført en nærmest kontinuerlig utbygging og modernisering av bedriften. Huseby hadde dyktige produksjonsmedarbeidere som la sjelen i utsøkt håndverkskvalitet. Bedriftens organisasjon var enkel, lettstyrt og ga god lønnsomhet.

I forhold til omsetningen var Husebys administrasjon relativt liten.

I 1975 besluttet Huseby å starte arbeidet med å omstille bedriften fra å være en produksjonsrettet virksomhet til å bli en markedsrettet industri, og det ble jobbet hardt for å få til dette. Produktutviklingen ble viet enda større oppmerksomhet. En arkitekt ble ansatt og Husebys salgs- og markedstiltak ble gjennomført med stadig stigende kraft.

Huseby var aktivt opptatt av å bygge opp et bestemt image i de markedene bedriften var engasjert i. Bedriften hadde allerede opparbeidet seg et sterkt kvalitetsimage som underleverandør. Dette la et godt grunnlag for markedsføring av Husebys egne produkter og leveranser til forbruker- og proffmarkedet.

Gjennom hele 1978 var det en sterk uro i Husebys samarbeidet med Tandberg Radiofabrikk.

TR hadde store økonomiske problemer og Staten overtok bedriften som eneeier. Uttalelser og forsikringer om at situasjonen nå var under kontroll, førte til en betydelig opptrapping av aktiviteten i Husebys leveranser til TR utover høsten 1978. 

Alle følte dette som en befrielse og at det fortsatt var muligheter til å gjennomføre bedriftens planer om en 50/50 deling mellom produksjon og markedsføring av egne produkter og som underleveranser til TR.

I forbindelse med Husebys produksjon av hagemøbler hadde bedriften i et par år hatt forbindelse med firma J.E. Ekornes Fabrikker A/S, som leverandør av puter til våre møbler.

Ekornes var landets største produsent av hvilestoler og stoppede møbler. Huseby så det som en mulighet med et samarbeide på andre områder også. Det viste det seg å være.

I 1978 hadde Huseby sin første felles møbelutpakking i nyoppussede lokaler i Torggata i Oslo. Det ble en stor suksess, med en markant økning i salget av egenproduserte møbler.

Og særlig var dette tilfelle for Husebys nye møbelserie som fikk navnet Columbi. Dette var en serie møbler i furu som var beregnet å matche furu stoppmøbler fra Ekornes.

Samarbeidet med Ekornes fikk en meget god start og førte til et nært og godt forhold til stor nytte og inspirasjon for begge parter

Mye av den samme bedrifts- og personalfilosofi rådet i begge firmaene. Begge bedriftene var på mange måter foregangsbedrifter i norsk møbelindustri.

Parallelt med en god utvikling på salg av møbelprodukter, vokste også etterspørselen av Husebys kjøkkeninnredninger.

Og så skjedde det som ingen trodde var mulig.

14. desember 1978 gikk Tandbergs Radiofabrikk A/S konkurs. Industriministeren som nå satt i TR’s generalforsamling, hadde ingen forslag til løsning og styret krevde oppbud.

Med et slag var situasjonen fullstendig forandret, og Huseby sto overfor det faktum at det var bedriftens egne produkter det hele måtte bygges videre på.

Det ble starten på en intensivert omstilling, noe som skulle vise seg å bære frukter

Med et sterkt fokus på produktutvikling, innovasjon, håndverkskvalitet, optimalisert produksjon og målrettet markedsføring førte til at Huseby i dag er et av Norges mest kjente kjøkkenmerker. Bildet av fabrikken er fra 1984.

1985:

Huseby AS ble valgt til ”Årets Industribedrift” Vestfold

‹‹Årets Vestfoldbedrift›› er en årlig pris som deles ut av NHO Vestfold. Formålet med prisutdelingen er å oppmuntre og påskjønne særlig betydningsfull innsats. Bedriften skal ha utmerket seg på en positiv måte og skapt økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for sin bedrift og/eller bransje. Foruten at bedriften må ha vist seg å være økonomisk levedyktig, vurderer juryen andre forhold som ringvirkninger i Vestfold, bedriftens nyskapninger og framtidsutsikter.

1995:

Bygg Reis deg-messen

Huseby AS feiret 50 års jubileum (1945-1995) og deltok på Bygg Reis Deg med en del produktnyheter. Blant annet viste Huseby for bransjen at produktene virkelig ble utført håndverksmessig. Forskjellige maleteknikker som lasering, aldringspatinering, marmorering med røtter mange år tilbake, ble lansert på messen. Det ble samtidig presentert kjøkken med forskjellige nye fargekombinasjoner på samme front etc. Dette var noe helt unikt, som Huseby var alene om på det norske markedet.

1998:

Årets bedrift i Vestfold

Huseby AS ble valgt til ”Årets Industribedrift» i Vestfold 1998 for annen gang!

2014:

Huseby lanserer kjøkkenkonseptet AGIL

Huseby AS lanserte i 2014 en helt ny produktserie som fikk navnet «Agil».
Bakgrunnen for dette var at markedet savnet et rimeligere sortiment for de med et lavere kjøkkenbudsjett. Samtidig skulle sortimentet gjøre Huseby mer konkurransedyktig i prosjektmarkedet. Agil skilte seg ut fra eksisterende sortiment med sitt hvite skrog, hvite stålskuffer og et noe begrenset skap- og modellutvalg. Dette var et verdifullt tilskudd til den mer eksklusive produktserien «Signatur» med sine finerte skrog, treskuffer, stort sortiment og også muligheter for spesialtilpasninger. 

Agil-sortimentet var en suksess og vokste raskt i volum.

2019:

Huseby reviderer bedriftslogo og profil

Som en konsekvens av Husebys ambisiøse strategi og salgsmål frem mot 2022, var det naturlig for Huseby å justere profilen i tråd med denne.
Ny Huseby-profil med revidert logo ble besluttet og implementert.

Huseby_75_år

2020:

Huseby AS feirer 75-års jubileum (1945-2020)

2022:

Signatur og AGIL slåes sammen til ett komplett kjøkkensortiment.

Etter en hektisk planleggingsperiode kunne Huseby sommeren 2022 kommunisere KJØKKEN og GARDEROBE som et helhetlig og komplett sortiment. Hensikten med sammensmeltingen av Signatur og Agil var å gi forbrukeren større fleksibilitet og langt flere valgmuligheter i kjøpsprosessen. Resultatet av sammensmeltingen ble svært godt tatt imot ute hos forhandlerne. En helt ny Huseby-brosjyre og en tidsriktig web-side var en naturlig konsekvens av dette.

Huseby AS er i dag 100% norskeid av Svenheim Holding som også eier kontormøbelprodusenten Svenheim Møbelindustri

Vi er norsk og kortreist!

Scroll opp