Logo_2019_Huseby

Huseby starter samarbeidet med Tandberg Radiofabrikk AS

Begivenheten som imidlertid skulle føre til store forandringer for firma A. Huseby & Sønn, var kontakten med Tandberg Radiofabrikk A/S. Samarbeidet startet sommeren 1953.

De første produktene som ble leverte til Tandbergs Radiofabrikk var trillebord for båndopptakere, tett fulgt av kabinetter for radio- og TV-apparater.

Produktspekteret ble raskt utvidet med kabinetter for høyttalere, reiseradioer og språklaboratorier.

Samarbeide skulle vise seg å vare i 25 år, noe som ga muligheter for utvikling av Huseby på en helt ny måte. Produktene ble snart fremstilt i store serier, og en rask oppbygging av bedriften med mer moderne utstyr for serieproduksjon kom i gang.

Slik så Huseby-bedriften ut i 1950-årene. De første ansatte bodde i hybelhuset nede til venstre. Familiene Huseby bodde i det hvite huset til høyre. Hanna og Arthur i 1. etasje og Agnes og Kåre i 2. etasje.

I 1955 ble bedriften utvidet fra 300 til 800 m2 og kort tid etter ble den første automatiske maskin tatt i bruk. Dette var første ledd i en ny utvikling av produksjonen – idet denne maskinen kunne bearbeide materialer i en automatisk. Det var 15 mann i arbeide og arbeidstiden var redusert fra 48 til 45 timer pr. uke, mer enn et år før den generelle nedsettelse av arbeidstiden.

Neste byggetrinn var på ca. 1500 m2 og stod ferdig i 1961. Utvidelsen av maskinparken samt omlegging til serieproduksjon gjorde Huseby i stand til å tilfredsstille økt etterspørsel av produktene fra Tandbergs Radiofabrikk A/S.

Bedriften hadde nå fått tidsriktige lokaler med en kontor- og velferdsavdeling i tilknytning til produksjonslokalene. Arbeidsstyrken hadde i 1962 nådd 30 årsverk og bedriften produserte nå 10.000 TV-kabinetter og 5000 radiokabinetter i året.
På dette tidspunktet var kabinettene blitt større – et møbel med høye krav til håndverkskvalitet.

Tandberg radiokabinett Huldra

Allerede i 1963 ble nye utvidelser satt i gang og 1200 nye m2 ble tatt i bruk i 1964 til en ny produksjonsavdeling – avdeling 2 som den kom til å hete. Arbeidsstyrken ble etter hvert økt til ca. 40 personer. Produksjon av TV-kabinetter var nå største enkeltproduktet, og hvert 4. minutt kom det et ferdig kabinett fra montasjelinjene.

Kåre Huseby på kvalitetskontroll

I 1966 var arbeidsstyrken kommet opp i 85 ansatte og produksjonsmulighetene i anlegget var på det nærmeste fullt utnyttet. Spørsmålet var nå om Huseby skulle beholde denne dimensjon og være fornøyd med det – eller ta fatt på oppbyggingen av en helt ny produksjonsenhet. Man kunne jo risikere at våre konkurrenter tok en større del av markedet, og at bedriften ville bli en nr. 2- leverandør. Ledelsen valgte å gå offensivt ut og bygge en ny moderne enhet ved siden av det eksisterende anlegget på Veierud. Husebys nabo som gjennom flere utbygginger hadde vært svært forståelsesfull når det gjaldt tomtegrunn, var fortsatt villig til å gi bedriften ytterligere muligheter for utvidelse. Anlegget ble påbegynt 28. august 1967 og tatt i bruk ett år senere.

Det nye anlegget inneholdt en produksjonshall på 3200 m2, teknisk hus og administrasjonsbygg på i alt 4700 m2 gulv. Utendørs svømmebasseng var også med som en del av de velferdsmulighetene det ble lagt opp til.

I det nye anlegget var det investert for 5 mill. kroner og en stor del av dette var finansiert ved egne midler. På personalsiden var det også skjedd en vesentlig utvikling. Det var innført 42,5 timers uke, utvidet ferie i jule- og påskeuken. Det ble også innført en ukes velferdslønn til bruk for korttidsfravær og diverse forsikringer til beste for den enkelte og familien.

I 1960 begynte det tradisjonelle Husebyrennet ved bedriften. Dette bildet er fra rennet i 1963. Bedriften i bakgrunnen.

Fastlønnsprinsippet ble også tidlig innført i bedriften og de enkelte medarbeiderne ble trukket med i planlegging og drift av det moderne anlegget.

I 1970 var antall medarbeidere nådd opp til 125 personer og bedriften foretok nye utvidelser. Det ble bygget en ny produksjonshall av samme type som den Huseby tok i bruk i 1968. I den første tiden ble den brukt til lager av ferdigvarer og delvis produksjon, men det utviklet seg raskt dit hen at nye utvidelser igjen var aktuelle. Det ble derfor planlagt og bygget ut nytt lager for ferdigvarer på ca. 3200 m2, og foreta utvidelser av hall nummer 2 slik at dette ga plass for en helt ny produksjonsavdeling i 1974. Totalt utvidet bedriften på dette tidspunkt med ca. 4600 m2. Fortsatt la produksjon av kabinetter og andre trevarer til radio- og TV-industrien beslag på størsteparten av bedriftens produksjonskapasitet og Huseby var Tandberg Radiofabrikks største leverandør av disse produktene.

Bedriften innførte 40 timers uke fra 20. mai dette år. Til nå var hele bedriften i Våle bygget opp omkring leveransene til TR som hadde antatt betydelige dimensjoner: En bemanning på ca. 150 ansatte og en omsetning på 30 mill. kr. var resultatet av et målbevisst arbeide gjennom mange år.

Bedriftens filosofi hadde til nå vært å betjene industrien som underleverandør og utvikle seg i takt med den avtager som Huseby innledet samarbeidet med i 1953.

Vebjørn Tandberg, som var leder av Tandbergs Radiofabrikk A/S, hadde gjennom mange år vært en inspirator for samarbeidet. Med sine uvanlige gode lederegenskaper og rike kunnskaper inspirerte han alle som var så heldig å komme i hans nærhet. Hans spesielle evner til å lede samtalene i en slik retning at man selv måtte ta beslutninger i det som ble drøftet, gjorde hans indirekte rådgivning særdeles verdifull. Huseby som bedrift er ham dypt takknemlig for de mange årene bedriften fikk ha et rikt samarbeide med ham og hans bedrifter. Desto mer tragisk var den utviklingen som ble konsernets skjebne noen tid etter hans fratredelse.

 

Scroll opp